Analytic
Hotline: 08887 08817

Cái giá cho ngôi vua thanh khoản của cổ phiếu FLC Faros

Chi phí môi giới mà các cổ đông Faros phải trả từ khi cổ phiếu này niêm yết ước tính lên đến 332 tỷ đồng.