Analytic
Hotline: 08887 08817

Tiếp thị phục kích nhìn từ cuộc chiến Milo và Ovaltine

Tiếp thị phục kích là hành vi chiếm đoạt hoặc lợi dụng chiến dịch hoặc hoạt động của một thương hiệu khác để gia tăng nhận biết cho thương hiệu của mình, trước kia thường bắt đầu trong bối cảnh tài trợ sự kiện.