Analytic
Hotline: 08887 08817

Đau ở chỗ, khi nghèo thì giữ được, lúc có tiền thì lại phá

Còn giữ được làng, giữ được nếp làng thì còn nước, còn nếp nước.