Chính phủ thống nhất 12 giải pháp phục hồi kinh tế - xã hội năm 2022

Nhật Hạ - 16:53, 10/01/2022

TheLEADERChủ đề điều hành năm 2022 của Chính phủ là "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển" trong bối cảnh nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Nghị quyết 01 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân hàng nhà nước năm 2022 vừa được Chính phủ ban hành.

Trong đó nêu lên những trọng tâm, giải pháp điều hành nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2022 phấn đấu đạt 6-6,5%, thu nhập bình quân đầu người 3.900 USD, giải ngân 100% vốn đầu tư công, phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở…

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu của kế hoạch 5 năm 2021 – 2025. Chính phủ yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải tiếp tục đổi mới, chủ động thích ứng, hành động quyết liệt, hiệu quả hơn theo tinh thần chủ đề điều hành "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển".

Nghị quyết nêu rõ, thách thức đươc dự báo sẽ nhiều hơn thuận lợi. Mặc dù khả năng ứng phó dịch bệnh tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm sút. Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch bệnh không được kiểm soát hiệu quả.

Nhằm duy trì đà tăng trưởng, khai thác các động lực tăng trưởng mới trong năm 2022, Chính phủ xác định ba trọng tâm gồm khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, huy động mọi nguồn lực phát triển hạ tầng.

Bên cạnh đó, bảo đảm an sinh xã hội, an dân, khôi phục và ổn định thị trường lao động, cơ cấu lại lao động, nâng cao thu nhập, đời sống người dân.

Chính phủ áp 12 giải pháp phục hồi kinh tế xã hội trong năm 2022
Nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Chính phủ đã đưa ra 12 nhiệm vụ và giải pháp nhằm phục hồi kinh tế - xã hội trong năm 2022.

Thứ nhất là tiếp tục chủ trương "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội và tập trung tháo gỡ khó khăn sản xuất, kinh doanh.

Thứ hai, xây dựng, hoàn thiện thể chế và tổ chức thi hành pháp luật. Trong đó cần phát triển đồng bộ, ổn định, bền vững các loại thị trường, nhất là thị trường vốn, tiền tệ, lao động, khoa học công nghệ, bất động sản… Tập trung hoàn thiện khung khổ pháp lý để quản lý thị trường tài chính, chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định, an toàn; chủ động tham gia thị trường tài chính quốc tế; hiện đại hóa, tăng cường công khai, minh bạch, kỷ cương, kỷ luật đối với thị trường tài chính, dịch vụ tài chính; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và đổi mới sáng tạo, xây dựng nền kinh tế số, xã hội số.

Thứ ba, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh; phát triển thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng dụng công nghệ; tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước, tăng quản lý nợ công.

Thứ tư, phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại. Trong đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án kết cấu hạ tầng trọng điểm, tăng cường kết nối vùng, liên vùng, khu vực, quốc tế; xây dựng công trình nguồn điện, lưới điện trọng điểm; hạ tầng nông nghiệp; hạ tầng thương mại gắn với đa dạng hóa mô hình phân phối hiện đại, hạ tầng bưu chính, viễn thông, logistics.

Thứ năm, nâng cao chất lượng giao dịch và đào tạo, phát triển nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thứ sáu, thúc đẩy phát triển liên kết vùng, khu kinh tế và phát triển đô thị, kinh tế đô thị, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ lập, phê duyệt các quy hoạch như phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu, đô thị xanh, đô thị thông minh, phát triển đồng bộ hạ tầng đô thị khu kinh tế ven biển.

Năm nay Chính phủ cũng sẽ hoàn thành phê duyệt các quy hoạch cấp quốc gia, vùng và tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050.

Thứ bảy, phát triển văn hóa hài hòa và ngang tầm với phát triển kinh tế xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội; tiếp tục phát huy hơn nữa giá trị văn hóa, con người Việt Nam. Trong đó nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở ngay trong năm 2022, phấn đấu có 9,4 bác sĩ và 29,5 giường bệnh trên 10.000 dân.

Thứ tám, quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu: chú trọng phát triển các ngành kinh tế biển, điện gió ngoài khơi; quản lý bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên nước, bảo đảm an ninh nguồn nước.

Thứ chín, tăng cường công tác xây dựng Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Các bộ, ngành, địa phương sẽ cơ cấu lại bộ máy, tinh giản biên chế và xác định vị trí việc làm làm cơ sở tinh giản và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm quy định về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo.

Thứ mười, củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

Mười một, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế sâu rộng, góp phần củng cố vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cuối cùng, đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội.