Analytic
Cần chiến lược quản lý nhân tài

Bước vào năm 2024, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong bối cảnh kinh tế đầy biến động và những kỳ vọng xã hội ngày càng cao. Sự phát triển nhanh như vũ bão của công nghệ và tiến trình toàn cầu hóa đòi hỏi các nhà lãnh đạo doanh nghiệp cần phản ứng nhanh và không ngừng đổi mới để bắt kịp với thời đại trong khi vẫn duy trì và bảo tồn được di sản văn hóa đã có bề dày hàng nghìn năm. Một trong những thách thức quan trọng là làm thế nào để đạt được sự phát triển bền vững trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế, đảm bảo được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ mà các nhà lãnh đạo phải điều hướng một cách khéo léo. Ủng hộ các sáng kiến xanh nhưng cũng không cản trở mục tiêu mở rộng sản xuất trở nên quan trọng cho một tương lai bền vững.

Cũng trong bối cảnh đó, quản lý nhân tài nổi lên như một mối quan tâm cấp bách khác. Khi Việt Nam ngày càng hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài, trọng tâm của tôi cũng như các nhà lãnh đạo khác là phát triển và giữ chân các chuyên gia lành nghề. Nuôi dưỡng lực lượng lao động thành thạo cả về chuyên môn kỹ thuật và các kỹ năng mềm thiết yếu là rất quan trọng để duy trì khả năng cạnh tranh trên trường quốc tế.

Sự tương tác giữa truyền thống và hiện đại cũng đặt ra một tình thế khó xử cho các nhà lãnh đạo. Họ phải vật lộn với việc thu hẹp khoảng cách thế hệ, tổng hoà các quan điểm khác biệt trong lực lượng lao động, nâng cao các giá trị và kỳ vọng. Tôi nhận thấy sự cần thiết phải ưu tiên xây dựng một nền văn hóa làm việc tích cực để không chỉ thu hút các chuyên gia có năng lực cao mà còn duy trì được sự cống hiến và tinh thần đổi mới của họ.

Về bản chất, các nhà lãnh đạo ở Việt Nam, bao gồm cả tôi, phải đối mặt với nhiệm vụ phức tạp trong thời gian tới là đảm bảo sự hài hòa giữa phát triển và bảo tồn cội nguồn văn hóa, quản lý nhân tài một cách hiệu quả và thúc đẩy kết nối mang tính toàn cầu. Nếu thực hiện thành công, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp chắc chắn có thể cùng góp sức xác định quỹ đạo phát triển liên tục của Việt Nam trên trường quốc tế.

Cần chiến lược quản lý nhân tài 1