Analytic
Hotline: 08887 08817

'Làm cho nông nghiệp Việt Nam phát triển không thua kém bất kỳ nước nào'

Đặt bước chân đầu tiên vào Việt Nam 25 năm trước, Montri Suwanposri, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam từng bước nỗ lực xoá nhoà khoảng cách về văn hoá, biến một doanh nghiệp của Thái Lan để trở thành thành viên của đại gia đình nông dân Việt.