Analytic
Hotline: 08887 08817

Cơ hội tìm kiếm công nghệ trong cấp thoát nước và xử lý chất thải

Triển lãm quốc tế ngành cấp thoát nước, công nghệ lọc nước và xử lý chất thải tại Việt Nam VIETWATER sẽ là cơ hội tìm ra những giải pháp công nghệ để bảo vệ và bảo tồn nguồn nước.