Analytic
Hotline: 08887 08817

Mentoring Hawee: "Mai mối' để phát triển nữ lãnh đạo

Mentoring là hình thức đào tạo kèm cặp 1-1 là chủ yếu, trong đó một người có nhiều kinh nghiệm - Mentor sẽ cố vấn cho một người ít kinh nghiệm – Mentee.