Analytic
Hotline: 08887 08817

Những rào cản kìm hãm hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Thực tế hiện nay cho thấy, vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan, thị trường đang thiếu trầm trọng người hành nghề thành viên độc lập HĐQT, đồng thời, các thành viên độc lập HĐQT cũng chưa thực sự thể hiện được vai trò của mình.

Thành lập hội thành viên độc lập hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA).

Nhiều doanh nghiệp vẫn mơ hồ về thành viên độc lập HĐQT

Sự có mặt của các thành viên độc lập hội đồng quản trị có năng lực sẽ đóng góp những tiếng nói trung lập, khách quan và chất lượng để từ đó tạo nên tính minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững hơn.