Analytic
Hotline: 08887 08817

Thành lập hội thành viên độc lập hội đồng quản trị

Ông Nguyễn Sinh Dũng Thắng được bầu làm Chủ tịch Hội Thành viên độc lập Hội đồng quản trị doanh nghiệp Việt Nam (VNIDA).

Để thành viên độc lập HĐQT thực hiện tốt vai trò giám sát

Giám sát là một trong những vai trò quan trọng mà thành viên độc lập HĐQT cần phải thực hiện tốt để đảm bảo hài hòa, cân bằng lợi ích các bên trong công ty, đảm bảo các quyết định công bằng của HĐQT, bảo vệ quyền và lợi ích của tất cả cổ đông.

Những rào cản kìm hãm hoạt động của thành viên độc lập HĐQT

Thực tế hiện nay cho thấy, vì nhiều lý do chủ quan cũng như khách quan, thị trường đang thiếu trầm trọng người hành nghề thành viên độc lập HĐQT, đồng thời, các thành viên độc lập HĐQT cũng chưa thực sự thể hiện được vai trò của mình.

Hoàn thiện chế định thành viên độc lập HĐQT trong các tổ chức tín dụng

Các quy định về thành viên độc lập hội đồng quản trị (HĐQT) trong dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng cần được nghiên cứu sâu hơn, bổ sung và hoàn thiện thêm để nâng cao hiệu quả hoạt động của chế định này.

Nhiều doanh nghiệp vẫn mơ hồ về thành viên độc lập HĐQT

Sự có mặt của các thành viên độc lập hội đồng quản trị có năng lực sẽ đóng góp những tiếng nói trung lập, khách quan và chất lượng để từ đó tạo nên tính minh bạch trong công bố thông tin của doanh nghiệp, hướng đến phát triển bền vững hơn.

Nhiều doanh nghiệp chưa coi trọng thành viên độc lập HĐQT

Tỷ lệ trong HĐQT cũng như mức lương còn thấp là hai trong số những minh chứng cho thấy các thành viên độc lập HĐQT không đóng vai trò thiết yếu trong nhiều công ty mà sự hiện diện của họ chủ yếu là để đáp ứng yêu cầu luật định.

Vì đâu thành viên độc lập HĐQT hoạt động thiếu hiệu quả

Doanh nghiệp chưa nhận thức được tầm quan trọng của thành viên độc lập HĐQT, thành viên độc lập dù thiếu kiến thức và năng lực chuyên môn nhưng vẫn tham gia vào HĐQT chỉ vì cả nể là hai trong số nhiều yếu tố làm mở nhạt tiếng nói của họ trong các quyết sách.

Doanh nghiệp hời hợt thông tin về thành viên độc lập hội đồng quản trị

Việc thiếu các quy định dẫn đến thực trạng phổ biến là các hoạt động đánh giá và báo cáo về kết quả hoạt động của thành viên độc lập HĐQT và của HĐQT chỉ được thực hiện một cách đại khái, hời hợt và thiếu hiệu quả.