Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup tuyển dụng JobHop gọi vốn hơn 2 triệu USD

Tính cả các vòng gọi vốn trước, nền tảng tuyển dụng nhân sự JobHop đã huy động được hơn 3 triệu USD vốn từ các nhà đầu tư.