Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup game Blockchain Việt Nam nhận vốn 25 triệu USD

Với số vốn mới kêu gọi được, Whydah dự định sẽ đưa ứng dụng công nghệ blockchain vào trong game, góp phần mở rộng mô hình metaverse ở Việt Nam.