Analytic
Hotline: 08887 08817

Startup giao hàng TopShip sáp nhập với On Group

TopShip sau sáp nhập sẽ đổi tên thành OnShip và hoạt động như một trong ba đơn vị trụ cột chính thuộc hệ sinh thái On Group, bao gồm: logistics, nguồn cung ứng và tài chính.