Analytic
Hotline: 08887 08817

Cách mạng 4.0 đang làm thay đổi ngành bất động sản Việt như thế nào?

Nhiều doanh nghiệp đang phát triển bất động sản thông minh một cách lẻ tẻ, manh mún và thiếu hệ thống hạ tầng hoàn chỉnh.

Hung Thinh Corp nhận giải 'Thương hiệu mạnh Việt Nam'

Vừa qua, trong chương trình “Liên hoan các Doanh nghiệp Rồng vàng & Thương hiệu mạnh Việt Nam 2019”, Hung Thinh Corp đã nhận giải thưởng “Thương hiệu mạnh Việt Nam”.