Analytic
Hotline: 08887 08817

Chỉ số công khai ngân sách của Việt Nam dưới mức trung bình toàn cầu

Việt Nam xếp hạng dưới mức trung bình toàn cầu về công khai ngân sách và sự tham gia của công chúng vào các quá trình liên quan đến ngân sách trong năm 2017.