Analytic
Hotline: 08887 08817

Cấp học bổng 'Lãnh đạo xuyên khủng hoảng' cho 30 doanh nhân trẻ

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang có nguy cơ gây ra khủng hoảng lớn, Viện Lãnh đạo ABG khởi xướng và tổ chức chương trình đào tạo “Lãnh đạo xuyên khủng hoảng”, trong đó cấp học bổng 100% cho toàn bộ 30 học viên được lựa chọn.