Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính phủ đẩy mạnh khoán chi hành chính, quản lý chặt số lượng biên chế công chức

Mục tiêu của Chính phủ trong năm 2018 là chấm dứt việc tự phê duyệt, giao biên chế, giảm 1,7% biên chế công chức và giảm tối thiểu 2,5% biên chế sự nghiệp hưởng lương Nhà nước so với số giao năm 2015.

Hơn 49.600 đơn vị sự nghiệp được ngân sách chi toàn bộ hoạt động thường xuyên

Số lượng cơ sở sự nghiệp được ngân sách Nhà nước bảo đảm toàn bộ chi hoạt động chiếm tỷ trọng lớn, theo số liệu của Tổng cục Thống kê.