Analytic
Hotline: 08887 08817

Quỹ Tìm Kiếm đầu tiên tại Việt Nam huy động được 30 triệu USD

Thái Nguyễn và Eduardo Batista đã sáng lập Quỹ Tìm Kiếm đầu tiên tại Việt Nam và là một trong những Quỹ Tìm Kiếm đầu tiên tại Đông Nam Á mang tên LT Partners.