Analytic
Hotline: 08887 08817

Uber trong ngành telemarketing của Việt Nam gọi vốn triệu USD

Telepro là nền tảng kết nối doanh nghiệp với hàng ngàn tư vấn viên trên khắp Việt Nam để thực hiện công việc telemarketing với hơn 15.000 tư vấn viên và doanh số đạt khoảng 1 tỉ đồng mỗi tháng.