Analytic
Hotline: 08887 08817

Mảnh ghép còn thiếu của bức tranh chiến lược doanh nghiệp

Một hệ thống tài chính doanh nghiệp hoàn thiện nhất sẽ chủ động tham gia sâu vào cả ba vai trò đầu tư, lãnh đạo và quản lý của chủ doanh nghiệp.