Analytic
Hotline: 08887 08817

Mục tiêu tài chính khí hậu thất bại năm thứ 11 liên tiếp

Các quốc gia giàu có hơn – những quốc gia chịu trách nhiệm nhiều hơn với biến đổi khí hậu – đang không đáp ứng các nghĩa vụ tài trợ khí hậu quốc tế mà họ đã đồng ý thực hiện.