Analytic
Hotline: 08887 08817

Đại gia môi giới bất động sản Singapore vào Việt Nam

Theo thỏa thuận, Propnex Singapore sẽ mua 25% vốn cổ phần của PropNex Realty Việt Nam với chi phí danh nghĩa là 1 USD.