HDBank muốn phát hành 1 tỷ USD trái phiếu quốc tế

Trần Anh - 11:51, 02/06/2020

TheLEADERHDBank vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ năm 2020 dự kiến tổ chức ngày 13/6 với tờ trình thông qua phương án chào bán, phát hành trái phiếu tại nước ngoài.

Theo đó, ngân hàng dự kiến sẽ phát hành trái phiếu tại nước ngoài theo chương trình Euro Medium Term Note bằng USD, dự kiến huy động 1 tỷ USD và thời gian dự kiến phát hành là 2020-2024, doanh nghiệp ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn thời điểm cụ thể.

Kỳ hạn trái phiếu dự kiến tối thiểu 3 năm và tối đa 10 năm từ ngày phát hành. Lãi suất trái phiếu của từng đợt phát hành là lãi suất cố định hoặc mức lãi suất khác, phương thức thanh toán gốc và lãi của trái phiếu thực hiện theo quyết định của HĐQT.

Trái phiếu sẽ được phát hành theo phương thức dựng sổ hoặc các hình thức khác phù hợp với tập quán thị trường quốc tế cho các nhà đầu tư ngoài lãnh thổ Mỹ và niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Singapore.

Tờ trình phát hành trái phiếu quốc tế cho biết, mục đích đợt phát hành nhằm thực hiện chiến lược phát triển của ngân hàng trong thời gian tới; đảm bảo tuân thủ các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động ngân hàng, tăng quy mô nguồn vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn của HDBank, tăng cường cơ sở hạ tầng, công nghệ và thực hiện phương án tài chính trong việc tham gia hoạt động tái cơ cấu tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, HDBank cũng trình cổ đông thông qua phương án phát hành tối đa 5.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá USD và/hoặc 10.000 trái phiếu chuyển đổi mệnh giá VND. Tổng mệnh giá phát hành dự kiến tối đa 500 triệu USD hoặc 10.000 tỷ đồng.

Đây là trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông, không có tài sản đảm bảo và không kèm chứng quyền và được tính bổ sung vốn tự có cấp 2 của HDBank. Giá phát hành trái phiếu chuyển đổi bằng 100% mệnh giá.

Thời hạn của trái phiếu chuyển đổi là 5 năm, 1 ngày kể từ ngày phát hành. Toàn bộ số lượng cổ phiếu chuyển đổi thực tế được phát hành và hoán đổi sẽ được đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và có thể đăng ký niêm yết tại HOSE.

Trước HDBank, VPBank cũng có một kế hoạch phát hành trái phiếu tương tự và đã phát hành thành công 300 triệu USD trên thị trường quốc tế nhưng VPBank đang lên kế hoạch mua lại.

Tài liệu ĐHCĐ 2020 của HDBank còn trình lên kế hoạch tổng tài sản tăng 33% lên 305.372 tỷ đồng.

Trong đó, tổng huy động tăng 35%, đạt 275.246 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng tăng 16% ở mức 177.970 tỷ đồng theo chỉ tiêu Ngân hàng Nhà nước giao. Với nợ xấu, ngân hàng đặt mục tiêu kiểm soát dưới 2%. Lợi nhuận trước thuế 2020 được đặt mục tiêu đạt 5.661 tỷ đồng, tăng 13%.

Năm 2019, HDBank ghi nhận lãi sau thuế thuộc sở hữu của cổ đông gần 3.605 tỷ đồng, nâng lợi nhuận tích lũy lên 5.577 tỷ đồng. HĐQT trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 50% bằng cổ phiếu, đồng thời phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn vốn thặng dư cổ phần tỷ lệ 15%.