Analytic
Hotline: 08887 08817

Cổ đông mới của Tasco cam kết nắm giữ ít nhất 5 năm

Trong vòng 5 năm, các cổ đông chỉ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ cổ phần trong nội khối hoặc cho các nhà đầu tư chiến lược được Đại hội cổ đông thông qua.