Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhiều điểm mới trong Techfest 2021

Ngày hội khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (Techfest Việt Nam) 2021 vừa chính thức phát động với chủ đề “đổi mới sáng tạo - kiến tạo tương lai”.

Thúc đẩy văn hoá mở trong hệ sinh thái khởi nghiệp

Cần phát triển một hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo theo hướng mở hơn nữa để tận dụng sức mạnh của trí tuệ tập thể nhằm giải quyết những thách thức đặt ra trong bối cảnh mới.