Quảng Nam ‘khát’ đất khu công nghiệp

Nguyễn Cảnh - 09:20, 21/04/2023

TheLEADERQuảng Nam đang thiếu hơn 1.100ha đất so với tổng diện tích của 14 khu công nghiệp đã được cấp chủ trương đầu tư.

Cụ thể, hiện tỉnh Quảng Nam có 14 khu công nghiệp (KCN) đã có quyết định chủ trương đầu tư, đã và đang triển khai thực hiện với tổng diện tích khoảng 3.677ha. Trong đó, 11 KCN (diện tích gần 3.000ha) trên địa bàn Khu kinh tế mở Chu Lai và 3 KCN ngoài Khu kinh tế mở Chu Lai.

So với chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được Thủ tướng phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg ngày 9/3/2022 thì đến năm 2025 (2.525ha), Quảng Nam còn thiếu khoảng 1.150 ha so với tổng diện tích đất của 14 KCN nêu trên.

Bên cạnh đó, trong giai đoạn đến năm 2030, tỉnh Quảng Nam dự kiến phát triển thêm 5 KCN (đã có nhà đầu tư đăng ký và đang được thẩm định, lập hồ sơ chấp thuận chủ trương gồm: KCN cơ khí ô tô Trường Hải mở rộng (115ha), KCN Nam Thăng Bình (500ha), KCN Bắc Thăng Bình (246ha), KCN Phú Xuân (108 ha), KCN Tam Anh 3 (180 ha).

Hiện nay, ghi nhận việc các nhà đầu tư đăng ký lập hồ sơ, thủ tục, trình Thủ tướng chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng và KCN Nam Thăng Bình. Tuy nhiên, theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và đầu tư thì điều kiện đáp ứng là phải đảm bảo đủ chỉ tiêu sử dụng đất trong kỳ quy hoạch sử dụng đất mới xem xét, trình cấp chủ trương đầu tư cho dự án.

"Do thiếu chỉ tiêu sử dụng đất khu công nghiệp được phân bổ nên các dự án này chưa được Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét", UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Để đảm bảo nhu cầu sử dụng đất KCN cho phát triển các ngành công nghiệp của tỉnh đến năm 2030, làm cơ sở thực hiện thủ tục đề xuất dự án đầu tư các KCN trong thời gian tới…, UBND tỉnh Quảng Nam đã đề nghị (hồi tháng 6/2022) Bộ Tài nguyên và môi trường xem xét, trình Thủ tướng chấp thuận điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp của tỉnh Quảng Nam (phân bổ tại Quyết định 326/QĐ-TTg) như sau: tăng chỉ tiêu sử dụng đất KCN của tỉnh đến năm 2030 từ 3.524ha lên 11.944 ha (tăng 8.420 ha); tăng chỉ tiêu sử dụng đất KCN đến năm 2025 từ 2.525 ha lên 5.324 ha (tăng 2.799 ha).

Theo UBND tỉnh Quảng Nam, vướng mắc hiện nay là quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN có diện tích từ 200 - 500ha, để bồi thường, GPMB phải mất từ 5-7 năm mới hoàn thiện và giao đất cho nhà đầu tư.

Về vấn đề này, Bộ Tài nguyên và môi trường căn cứ vào tỷ lệ giao đất để xác định chỉ tiêu phân bổ đất công nghiệp và yêu cầu: "trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có nhu cầu sử dụng đất phát sinh đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh phù hợp với quy định hoặc trình Quốc hội xem xét tổng hợp khi điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2026 - 2030) vào năm 2024.", thì Bộ Kế hoạch và đầu tư lại căn cứ vào chỉ tiêu sử dụng đất của Thủ tướng phân bổ để làm cơ sở xem xét, tham mưu chấp thuận chủ trương đầu tư.

Trong khi đó tại tỉnh Quảng Nam, 14 dự án KCN (đã được cấp có thẩm quyền cấp chủ trương đầu tư) có diện tích đất 3.528,32 ha nhưng chỉ tiêu phân bổ (tại Quyết định 326 của Thủ tướng) đến năm 2030 chỉ có 3.524 ha. Điều này có nghĩa đến năm 2030, các dự án KCN mới sẽ không được cấp chủ trương đầu tư.

Trường hợp, đến năm 2024 khi điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2026 - 2030) thì mới điều chỉnh chỉ tiêu phân bổ đất KCN cho tỉnh Quảng Nam, như vậy sẽ không đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.