Analytic
Hotline: 08887 08817

Doanh nghiệp TP.HCM mắc kẹt khi thực hiện ‘3 tại chỗ’

Doanh nghiệp TP. HCM đang gặp khó khi chưa có bộ hướng dẫn chung và những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện “3 tại chỗ”.