Analytic
Hotline: 08887 08817

Bảo hộ sở hữu trí tuệ ở Trung Quốc: Tốt hơn nhiều người vẫn nghĩ

Năm 2021, luật sáng chế mới tại Trung Quốc chính thức có hiệu lực. Với bộ luật này, Trung Quốc đang đẩy mạnh các chính sách, hoạt động chống lại các hành vi vi phạm quyền sáng chế.