Analytic
Hotline: 08887 08817

Truyền hình K+ lỗ lũy kế gần 3.800 tỷ đồng

Cạnh tranh trên thị trường truyền hình trả tiền ngày càng ngay ngắt do nhiều bên tham gia khiến phí thuê bao tại Việt Nam thấp nhất trong khu vực.