Analytic
Hotline: 08887 08817

Phương pháp tư duy đa chiều - La bàn giúp lập kế hoạch tại Apero

Apero Technologies Group là một trong những điển hình của doanh nghiệp trẻ về công nghệ có khả năng đạt được tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, vượt qua các giai đoạn khó khăn chung của ngành một cách dễ dàng nhờ phương pháp tư duy đa chiều.