Analytic
Hotline: 08887 08817

Việt Nam ra mắt bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ quốc tế

Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất đầu tiên của Việt Nam ra mắt với mục tiêu thúc đẩy thị trường vốn và sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

4 bộ trả lời đề xuất của tỉnh Lạng Sơn về dự án sử dụng vốn vay ODA

Sau khi tỉnh Lạng Sơn đề xuất điều chỉnh dự án sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Đức và vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Thụy Sỹ, các bộ đã có phản hồi cụ thể.