Analytic
Hotline: 08887 08817

Kế hoạch tái cấu trúc lịch sử của Tasco

Ban lãnh đạo công ty cho biết chiến lược phát triển của Tasco trong 5 năm tới đây được dựa trên hệ sinh thái chi tiêu cho đầu tư lớn nhất Việt Nam mà công ty xác định là “Nền Tảng Cuộc Sống” – Foundation Of Life. Ba trụ cốt chính sẽ bao gồm ô tô, bất động sản và bảo hiểm.