Analytic
Hotline: 08887 08817

Diễn biến mới tại 85 dự án điện chuyển tiếp

Mới chỉ 20 dự án trong tổng số 85 dự án điện chuyển tiếp được công nhận vận hành thương mại.