Analytic
Hotline: 08887 08817

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng phân biệt công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Chuyển đổi số là bao gồm công nghệ thông tin, số hóa toàn diện, dữ liệu, đổi mới sáng tạo và công nghệ số.

Con đường hình thành nền kinh tế số tại Việt Nam

Lấy cảm hứng từ tổ covid cộng đồng, các tổ công nghệ số cộng đồng đang được đẩy mạnh thành lập để tạo ra các công dân số, nhằm tạo ra xã hội số, xã hội số tạo ra nhu cầu số, nhu cầu số tạo ra thị trường số, thị trường số tạo ra doanh nghiệp số, và từ đó hình thành nền kinh tế số.