Analytic
Hotline: 08887 08817

Nhà đầu tư nước ngoài mua gần 100 tỷ đồng trái phiếu An Gia

Nguồn vốn huy động từ trái phiếu được sử dụng để phát triển quỹ đất và bổ sung vốn lưu động của An Gia trong giai đoạn tiếp theo.