Analytic
Hotline: 08887 08817

Khởi động cuộc thi đổi mới sáng tạo Hack4Growth mùa 3

Hack4Growth Innoverse tìm kiếm các đội thi là các startup có ý tưởng, sản phẩm/giải pháp… cho những vấn đề cấp bách trong phục hồi và thúc đẩy phát triển nền kinh tế - xã hội.