Analytic
Hotline: 08887 08817

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2020

Từ tháng 11/2020, hàng loạt chính sách mới sẽ có hiệu lực, nổi bật là việc thành lập khu kinh tế ven biển Quảng Yên, các chính sách liên quan đến giáo dục và chính sách dành cho công chức, viên chức.