Analytic
Hotline: 08887 08817

Số hóa y tế cộng đồng

Việt Nam hoàn toàn có điều kiện để áp dụng công nghệ kỹ thuật số vào y tế ở những bước nền tảng ban đầu.