Bộ Tài chính định chứng khoán hóa nợ xấu để giao dịch trên thị trường

Quang Anh - 18:04, 18/10/2017

TheLEADERViệc nghiên cứu khung pháp lý cho hoạt động này sẽ được bắt đầu trong năm 2018, theo kế hoạch hành động được Bộ Tài chính ban hành trong Quyết định số 2071/QĐ-BTC ngày 16/7/2017.

Bộ Tài chính định chứng khoán hóa nợ xấu để giao dịch trên thị trường


Đây là kế hoạch hành động nhằm triển khai Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

Theo kế hoạch hành động này, một trong 6 nhiệm vụ của Bộ Tài chính là: “Nghiên cứu, xây dựng khuôn khổ pháp lý cho hoạt động chứng khoán hóa các khoản nợ, góp phần tạo cơ sở pháp lý cho việc thực hiện các giao dịch trên thị trường chứng khoán và chuyển đổi các khoản nợ xấu thành chứng khoán để giao dịch công khai, minh bạch vào thời điểm thích hợp”.

Ngoài nhiệm vụ trên, Bộ Tài chính dự kiến thực hiện 5 nhiệm vụ khác, bao gồm:

1. Sau khi phương án tăng vốn điều lệ của các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trình Thủ tướng Chính phủ được phê duyệt, trong đó có sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư bố trí dự toán để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn.

2. Nghiên cứu, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về hoạt động mua, bán nợ của các doanh nghiệp, về hình thành, phát triển và quản lý thị trường mua, bán nợ.

3. Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương căn cứ quy định của pháp luật nghiên cứu, xây dựng lộ trình và bố trí nguồn xử lý các khoản nợ xấu liên quan đến nợ đọng xây dựng cơ bản có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước trung ương, địa phương, nợ xấu từ hoạt động cho vay theo các chương trình dự án, chỉ định của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, khoản nợ được Chính phủ bảo lãnh.

4. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các bộ, ngành, các cơ quan chủ quản của các doanh nghiệp nhà nước và các cơ quan, tổ chức tín dụng liên quan xây dựng phương án xử lý dứt điểm các khoản nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước.

5. Chủ trì, phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các cơ quan liên quan xây dựng cơ chế tài chính đối với các tổ chức tín dụng yếu kém trong quá trình cơ cấu lại và xử lý nợ xấu.