Doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 bằng 2% GDP

An Nhiên - 09:41, 23/12/2017

TheLEADERThị trường bảo hiểm năm 2017 tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, tổng doanh thu ngành ước đạt 105.611 tỷ đồng, tăng 21,2%, theo thống kê của Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm.

Trong đó, doanh thu lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 40.561 tỷ đồng, bảo hiểm nhân thọ ước đạt 65.050 tỷ đồng, tăng 28,9%.

Tổng tài sản của các doanh nghiệp bảo hiểm ước đạt 302.935 tỷ đồng, tăng 23,44%;
Các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 247.801 tỷ đồng, tăng 26,74%;

Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm ước đạt 190.930 tỷ đồng, tăng 24,61%.

Năm 2017, các doanh nghiệp bảo hiểm đã chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 29.423 tỷ đồng, tăng 14,92% so với năm 2016.

Cũng trong năm 2017, nhiều văn bản quy phạm pháp luật về bảo hiểm được ban hành như: sửa đổi bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm, Nghị định về bảo hiểm nông nghiệp, Nghị định về triển khai bảo hiểm vi mô của các tổ chức chính trị xã hội, Nghị định về chế độ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc, Nghị định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Thêm vào đó, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Công thương phê chuẩn 22 sản phẩm mới, sửa đổi 13 sản phẩm.

Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Trần Xuân Hà, “năm 2017, thị trường bảo hiểm đạt mức tăng trưởng doanh thu trên 20%, liên tục trong 4 năm qua, ước đạt 2% GDP; tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm, tổng nguồn vốn chủ sở hữu, đầu tư trở lại nền kinh tế của các doanh nghiệp bảo hiểm liên tục tăng qua các năm”.

Ông Trần Xuân Hà đề nghị Cục Quản lý và Giám sát Bảo hiểm cần sớm triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý bảo hiểm, đẩy mạnh xây dựng dữ liệu chung của ngành bảo hiểm, từ đó có cơ sở dữ liệu chung về kinh doanh bảo hiểm, rủi ro bảo hiểm để thiết kế phí bảo hiểm.