GDP năm 2018 dự kiến tăng trưởng 6,5%

An Nhiên - 15:49, 12/09/2017

TheLEADERNăm 2018, Chính phủ thống nhất dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5%; bội chi ngân sách khoảng 3,7%.

GDP năm 2018 dự kiến tăng trưởng 6,5%
Trồng hoa màu. Ảnh Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8/2017, trong đó nêu quyết nghị về một số vấn đề trên cơ sở những thảo luận của các thành viên Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ vừa qua.

Năm 2018, Chính phủ thống nhất dự kiến mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 6,5%, trong đó trọng tâm là bảo đảm các cân đối kinh tế lớn, đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, chất lượng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, hướng tới tăng trưởng thực chất, bền vững.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao đánh giá kỹ tình hình, kết quả thực hiện năm 2017, đồng thời phân tích, làm rõ bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước trong năm 2018, các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020. Trên cơ sở đó, đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, có tính khả thi; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan tiếp tục rà soát, cập nhật kết quả thực hiện, bảo đảm thống nhất các chỉ tiêu nêu trong báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương và Quốc hội.

Bội chi năm 2018 dự kiến 3,7% 

Cho ý kiến về dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2017, dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước quốc gia 3 năm 2018 – 2020, Chính phủ thống nhất với nội dung các Báo cáo do Bộ Tài chính trình, trong đó mức bội chi ngân sách năm 2018 khoảng 3,7% (cao hơn mức kế hoạch năm 2017 là 3,5%). 

Đồng thời, giao Bộ Tài chính chủ trì tiếp thu ý kiến thành viên Chính phủ, rà soát các chỉ tiêu về thu chi ngân sách, bảo đảm các cân đối lớn của nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững; thể hiện rõ tinh thần Nghị quyết của Bộ Chính trị về cơ cấu lại ngân sách nhà nước, trong đó tăng hợp lý đầu tư phát triển và bảo đảm chi trả nợ, giảm chi thường xuyên, đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường thu hút các nguồn lực tài chính khác để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; 

Tập trung quyết liệt chống thất thu thuế, gian lận thuế, nợ đọng thuế, chống lạm thu, khuyến khích nuôi dưỡng nguồn thu, chuyển đổi hình thức khoán thu thuế sang kê khai thuế. 

Hoàn thiện phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách 3 năm 2018 - 2020. Tiếp tục cập nhật, rà soát, thống nhất số liệu với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về chi đầu tư phát triển; hoàn thiện các báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ trước khi báo cáo Bộ Chính trị, Trung ương, Quốc hội theo quy định.

Cũng tại Nghị quyết, Chính phủ giao Tổ công tác, Văn phòng Chính phủ tiếp tục đôn đốc, kiểm tra các bộ, cơ quan, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước trong việc thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, trong đó tập trung kiểm tra các nhiệm vụ về tăng trưởng, giải ngân vốn đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông; kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, cụ thể: kiểm tra chi phí chính thức và không chính thức của doanh nghiệp; việc giảm tỷ lệ lô hàng nhập khẩu phải kiểm tra chuyên ngành tại giai đoạn thông quan từ mức 35% xuống còn 15% trong năm 2017.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan khẩn trương trình Chính phủ dự thảo Nghị định về thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia, một cửa ASEAN và quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu theo trình tự, thủ tục rút gọn.