Hội đồng quản trị doanh nghiệp nên thường xuyên tự vấn 6 câu hỏi này

Lam Giang - 11:22, 25/09/2019

TheLEADERĐối với hiệu quả hoạt động của mỗi HĐQT công ty, việc đánh giá chung chung sẽ không giúp nhận ra những vấn đề HĐQT cần cải thiện, do đó công ty cần lập ra những tiêu chí để đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT.

Sau đây là một số câu hỏi tham khảo công ty có thể sử dụng để đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT:

Đầu tiên, gần đây HĐQT có dành thời gian và nguồn lực cho các mục tiêu dài hạn của công ty và các lựa chọn chiến lược để thực hiện những mục tiêu đó hay không? Nếu có, điều đó có đưa đến một sự đồng thuận hay một quyết định của HĐQT về các mục tiêu và các chiến lược tương lai của công ty hay không và có được thể hiện bằng văn bản hay không?

Thứ hai, HĐQT có suy nghĩ một cách nghiêm túc và có đi đến những quyết định chính thức về những gì đôi khi được xem như là triết lý quản trị cơ bản, tức là các hệ thống giá trị, trách nhiệm xã hội và đạo đức, “hình ảnh” mong muốn… hay không? 

Nếu có, những kết luận này có được thể hiện rõ trong các tuyên bố công khai về chính sách, chẳng hạn, trong việc sử dụng lao động? Công ty có các quy trình chính thức để ghi lại và phổ biến các quyết định lớn của HĐQT để sử dụng như những hướng dẫn về chính sách đối với các cán bộ quản lý hay không?

Thứ ba, HĐQT có định kỳ rà soát lại cơ cấu tổ chức của công ty và cân nhắc xem cơ cấu này sẽ có thể phải thay đổi như thế nào trong tương lai hay không? HĐQT có rà soát và phê chuẩn tất cả những bổ nhiệm quan trọng như một lẽ đương nhiên hay không? Có đầy đủ các chương trình phát triển nguồn nhân lực hay không?

Thứ tư, HĐQT có luôn nhận được tất cả các thông tin cần thiết để đảm bảo rằng HĐQT kiểm soát một cách có hiệu quả công ty và công tác quản lý công ty? 

Có những bất ngờ không mong đợi, chẳng hạn những kết quả không tốt hoặc những khủng hoảng không được trù liệu trước do thiếu những thông tin chính xác và kịp thời hay không?

Thứ năm, HĐQT có yêu cầu tổng giám đốc phải trình bày các kế hoạch thường niên và kế hoạch ngân sách để HĐQT xem xét và phê chuẩn hay không? 

HĐQT có định kỳ giám sát hiệu quả hoạt động của tổng giám đốc và các cán bộ quản lý cấp dưới trực tiếp của tổng giám đốc dựa trên các kết quả thực tế đạt được so với các kế hoạch và ngân sách đã được phê duyệt hay không?

Cuối cùng, khi HĐQT được yêu cầu phải đưa ra những quyết định quan trọng liên quan đến các mục tiêu tương lai, chiến lược, chính sách, các dự án đầu tư lớn, các vụ bổ nhiệm quan trọng, HĐQT có đủ thời gian và kiến thức để đưa ra những quyết định này một cách đúng đắn, hay là quyết định được đưa ra dưới áp lực thời gian của sự kiện và HĐQT có chịu trách nhiệm trước những quyết định và những cam kết đã được đưa ra hay không?

Nếu câu trả lời cho tất cả những câu hỏi ở trên là có, có thể nói rằng, HĐQT của công ty hoạt động một cách có hiệu quả. Ngược lại, nếu phần lớn câu trả lời là không, hoặc không rõ thì công ty cần phải đánh giá lại thành phần và vai trò của HĐQT và thực hiện các biện pháp để cải thiện hiệu quả công tác của HĐQT.