Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 26/6 – 30/6

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTrong tuần 26/6-30/6, có 14 mã chứng khoán tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và 9 mã thực hiện trả cổ tức.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 26/6 – 30/6
Ngày 30/6, ngân hàng Sacombank (Mã CK: STB) sẽ tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, 2016

Ngày 26/6:

Ngày giao dịch đầu tiên của 3 mã cổ phiếu đăng ký giao dịch gồm: 1.489.573 cổ phiếu KGU, 14.998.258 cổ phiếu TCW và 1.600.000 cổ phiếu CDR.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của mã chứng khoán CMG.

- Ngày giao dịch của 55.226.733 cổ phiếu VNG (cổ phiếu tự do chuyển nhượng).

- Ngày trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán PVT và mã chứng khoán BRC.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán APC và mã chứng khoán CLW, trả cổ tức năm 2016.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán NBB, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán KSH, tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2017.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán LDG, trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán CSM, trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán VSH, tham gia ĐHĐCĐ bất thường năm 2017.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán SC5, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 27/6:

- Ngày giao dịch của mã chứng khoán DHG, niêm yết bổ sung 43.581.741 cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán BTP, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán NBB, thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán BSI, trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán BMC và mã chứng khoán SZL, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán LDG, trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán SC5, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TIX, tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ngày 28/6:

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung của 5.935.353 cổ phiếu ST8 và 153.814.862 cổ phiếu MWG.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 2 mã chứng khoán HAI và mã chứng khoán TNI.

- Ngày trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán HTI.

- Ngày trả cổ tức 2016 còn lại bằng tiền mặt của mã chứng khoán DCM.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán BTP, chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán BSI, trả cổ tức 2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán BMC và mã chứng khoán SZL, trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TIX, tạm ứng cổ tức đợt 1/2017 bằng tiền mặt và thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm.

Ngày 29/6:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 6 mã chứng khoán gồm TV1, TIE, QCG, KHA, CTD, PTC.

- Ngày giao dịch của 6.908.157 cổ phiếu TRA niêm yết bổ sung.

- Ngày trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán KHP.

- Ngày trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán GIL.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán LM8, chỉ trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán VIS, thực hiện quyền mua cổ phiếu.

Ngày 30/6:

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2017 của 5 mã chứng khoán gồm PPI, HNG, HAG, ITA, SPM.

- Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015; 2016 của mã chứng khoán STB.

- Ngày giao dịch niêm yết bổ sung của 10.646.546 cổ phiếu TDH và 3.905.712 cổ phiếu IMP.

- Ngày trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt của mã chứng khoán DTT.

- Ngày trả cổ tức đợt 2/2016 của mã chứng khoán SFG.

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của mã chứng khoán PNC.

- Ngày trả cổ tức đợt 2/2016 bằng tiền mặt và phát hành thêm 36.382.784 cổ phiếu để tăng vốn chủ sở hữu của mã chứng khoán BMP.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán LM8, chỉ trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán VIS, thực hiện quyền mua cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán ACC và mã chứng khoán STK, trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.