Analytic
Hotline: 08887 08817

Xây dựng 'ngân hàng tín nhiệm' sau khủng hoảng

Theo Deloitte, tín nhiệm là nền tảng khá hữu hình có vai trò quan trọng trong việc khẳng định một cách hiệu quả mức độ bền chặt trong mối quan hệ giữa lãnh đạo doanh nghiệp với các bên liên quan trong suốt giai đoạn phục hồi.