Analytic
Hotline: 08887 08817

Điểm đáng lưu ý trong chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2020

Chỉ có một đại diện trong các thành phố trực thuộc trung ương lọt vào tốp 5 về chỉ số công khai ngân sách tỉnh. Một số thành phố thậm chí có điểm xếp hạng dưới trung bình.

Nghịch lý trong Chỉ số công khai ngân sách tỉnh 2018

Kết quả Chỉ số công khai ngân sách tỉnh (POBI) 2018 cho thấy hầu hết thành phố trực thuộc trung ương thuộc nhóm công khai chưa đầy đủ hoặc công khai ít.

Kinh nghiệm cải thiện mức độ công khai ngân sách của các địa phương

Quyết tâm thực hiện và hành động thực tiễn giúp nhiều địa phương cải thiện đáng kể mức xếp hạng về Chỉ số công khai ngân sách cấp tỉnh (POBI).