Khẩn trương tháo gỡ vướng mắc trong định giá đất

Minh Anh - 16:05, 11/07/2023

TheLEADERThủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong định giá đất.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 634/CĐ-TTg ngày 10/7/2023 nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất

Theo đó, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 6 tháng 5 năm 2023 nêu rõ uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Kết luận số 14-KL/TW ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Bộ Chính trị và tình hình thực tế của địa phương thực hiện uỷ quyền cho uỷ ban nhân dân cấp huyện quyết định giá đất cụ thể. 

Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác định giá đất như Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2023, Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2023, Công văn số 4411/VPCP-NN ngày 14 tháng 6 năm 2023 và số 4923/VPCP-NN ngày 04 tháng 7 năm 2023.

Tuy nhiên, theo kiến nghị của nhiều địa phương, công tác định giá đất ở một số nơi vẫn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, dẫn đến việc định giá đất cụ thể rất chậm, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. Để kịp thời giải quyết các vướng mắc của địa phương trong việc xác định giá đất cụ thể, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục yêu cầu các bộ ngành quyết liệt vào cuộc mạnh mẽ hơn nữa nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án.

Thứ nhất, với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường, Thủ tướng chỉ đạo bộ này phải khẩn trương hoàn thành việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 36/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 về quy định chi tiết phương pháp định giá đất, xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất, định giá đất cụ thể và tư vấn xác định giá đất, trước ngày 31 tháng 7 năm 2023.

Trước ngày 31 tháng 7 năm 2023, Bộ Tài nguyên và môi trường phải trình Chính phủ xem xét, ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 quy định về giá đất đã được Thường trực Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo tại Thông báo số 244/TB-VPCP ngày 26 tháng 6 năm 2023, Công điện số 469/CĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2023, theo hướng đơn giản hóa thủ tục, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tăng cường trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, dứt khoát không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp, phù hợp với yêu cầu của thực tiễn và quy định của pháp luật.

Bộ Tài nguyên và môi trường cần thường xuyên theo dõi, kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai đẩy mạnh công tác định giá đất, quyết định giá đất. Bộ cần thành lập tổ công tác nhằm thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vướng mắc về định giá đất của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Thứ hai, với chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ tướng chỉ đạo cần tập trung chỉ đạo công tác định giá đất, quyết định giá đất theo thẩm quyền, không lòng vòng, không gây phiền hà, chậm trễ, ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án đầu tư. Các địa phương cần thực hiện việc ủy quyền cho uỷ ban nhân dân cấp huyện xác định giá đất cụ thể theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và Nghị quyết số 73/NQ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ. 

Các địa phương phải kịp thời báo cáo Bộ Tài nguyên và môi trường để được hướng dẫn, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Thứ ba, Thủ tướng phân công Phó thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp theo dõi, chỉ đạo các bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và các bộ, ngành liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và môi trường kịp thời hướng dẫn các địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến công tác định giá đất theo chức năng và thẩm quyền được giao.

Thủ tướng chỉ đạo bộ trưởng các bộ, chủ tịch uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm toàn diện trước Thủ tướng trong việc tổ chức, thực hiện công điện này. 

Văn phòng Chính phủ có trách nghiệm theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan liên quan và các địa phương trong việc thực hiện công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện.