Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 3/7 – 7/7

Ngọc Anh - 00:00, 19/07/2017

TheLEADERTrong tuần 3/7 – 7/7, có 3 mã chứng khoán mới chào sàn gồm VCI, HTT, SJF.

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý trong tuần 3/7 – 7/7

Ngày 3/7:

- Ngày niêm yết bổ sung 4 mã chứng khoán bao gồm 149.996.683 cổ phiếu HSG; 69.238.051 cổ phiếu FPT và 14.105.497 cổ phiếu HUT và 43.581.741 cổ phiếu DHG

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán PHC, trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của 2 mã chứng khoán ACC và mã chứng khoán STK, trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

Ngày 4/7:

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán PHC, trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Ngày niêm yết bổ sung 3.500.000 cổ phiếu VMD.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán SBV, trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán ROS, trả cổ tức năm 2016 bằng 43.000.000 cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán DHG, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

Ngày 5/7:

- Ngày giao dịch đầu tiên 2 mã chứng khoán gồm: 20.000.000 cổ phiếu HTT và 66.000.000 cổ phiếu SJF.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán CPC, trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 của mã chứng khoán TVSC.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán TCD, trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán SBV, trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán ROS, trả cổ tức năm 2016 bằng 43.000.000 cổ phiếu.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán DHG, tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2017.

Ngày 6/7:

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán CPC, trả cổ tức bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán TCD, trả cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán SAB, tham gia ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán NNC, phát hành 5.480.067 cổ phiếu để trả cổ tức 2016.

Ngày 7/7:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán HTL, trả cổ tức lần 2/2016 bằng tiền mặt.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán SAB, tham gia ĐHĐCĐ bất thường lần 2 năm 2017.

- Ngày đăng ký cuối cùng của mã chứng khoán NNC, phát hành 5.480.067 cổ phiếu để trả cổ tức 2016.

- Ngày giao dịch đầu tiên của 103.200.000 cổ phiếu VCI.

- Ngày giao dịch không hưởng quyền của mã chứng khoán FLC, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.