8 tháng đầu năm 2017, thành lập mới 5 khu công nghiệp

Đức Trung - 19:24, 11/09/2017

TheLEADERTheo báo cáo của Vụ Quản lý các khu kinh tế, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, trong 8 tháng năm 2017, có 5 khu công nghiệp được thành lập mới và quyết định chủ trương đầu tư với tổng diện tích 1.882,6 ha, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư của 01 KCN và đưa ra khỏi quy hoạch 01 KCN với tổng diện tích 501 ha.

8 tháng đầu năm 2017, thành lập mới 5 khu công nghiệp
Khu công nghiệp Long Hậu, Tiền Giang

Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2017, cả nước có 328 khu công nghiệp được thành lập với tổng diện tích đất tự nhiên là 96,3 nghìn ha, trong đó 223 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động và 105 khu công nghiệp đang trong giai đoạn đền bù, giải phóng mặt bằng. Tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp đạt 51%, riêng các khu công nghiệp đi vào hoạt động, tỷ lệ lấp đầy đạt gần 73%.

Về các khu kinh tế ven biển, cả nước có 17 khu kinh tế được thành lập với tổng diện tích mặt đất và mặt nước xấp xỉ 845 nghìn ha. Ngoài ra, khu kinh tế Ninh Cơ, tỉnh Nam Định có trong quy hoạch nhưng chưa được thành lập.

Trong 8 tháng năm 2017, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 638 dự án đầu tư nước ngoài đăng ký mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 10,6 tỷ USD.

Lũy kế đến cuối tháng 8 năm 2017, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 7.842 dự án với tổng vốn đầu tư đạt 165,9 tỷ USD; Vốn đầu tư thực hiện đạt khoảng 58%.

Về thu hút đầu tư trong nước, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 520 dự án đầu tư và điều chỉnh tăng vốn cho hơn 187 dự án với tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm là 132.200 tỷ đồng.

Lũy kế đến hết tháng 8 năm 2017, các khu công nghiệp, khu kinh tế thu hút được 8.122 dự án với tổng mức đầu tư đạt 1.839,9 tỷ đồng; Vốn thực hiện đạt khoảng 42%.

Về giải quyết vấn đề môi trường, tính đến cuối tháng 8 năm 2017, trong số 223 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động, 87% có nhà máy xử lý nước thải tập trung, đạt chỉ tiêu kế hoạch Quốc hội giao; 13% khu công nghiệp còn lại đảm bảo từng doanh nghiệp thứ cấp phải xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn cho phép trước khi thải ra ngoài môi trường.