Bình Thuận rà soát các dự án sau 3 năm chưa thực hiện

Nguyễn Cảnh - 16:44, 17/02/2021

TheLEADERUBND tỉnh Bình Thuận đã kết luận về danh mục dự án sau 3 năm chưa thực hiện; danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021.

Bình Thuận rà soát các dự án sau 3 năm chưa thực hiện
UBND tỉnh Bình Thuận kết luận về danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021.

Đối với danh mục chuyển mục đích sử dụng đất sau 3 năm chưa thực hiện, tỉnh cho phép hủy bỏ đối với 24 dự án chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó: diện tích đất trồng lúa 70,39ha; đất rừng phòng hộ 24ha; đất rừng đặc dụng là 8,2ha). Lý do là các dự án này không có khả năng thực hiện và không liên hệ với địa phương để thực hiện các thủ tục về dự án.

Tiếp theo, tỉnh cho phép được chuyển tiếp thực hiện đối với 26 dự án chuyển mục đích sử dụng đất (trong đó: diện tích đất trồng lúa là 56,69ha; đất rừng phòng hộ là 39ha) để tiếp tục thực hiện các thủ tục về đất đai. Nguyên nhân, các dự án này đến thời điểm hiện nay Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện đã kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã được bố trí kinh phí thực hiện.

Riêng đối với nhà máy điện gió Thái Hòa của Công ty CP Năng lượng Pacific Bình Thuận (huyện Bắc Bình), do không có trong danh mục chuyển mục đích tại nghị quyết hồi tháng 12/20217 của HĐND tỉnh nên không thuộc đối tượng đề xuất chuyển tiếp. 

Tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và môi trường bổ sung dự án này vào danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021.

Bên cạnh đó, các dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất sau 3 năm chưa thực hiện, cho phép hủy bỏ đối với 105 dự án với diện tích 806,66 ha với lý do các dự án này không bố trí được vốn, không có khả năng tiếp tục thực hiện.

Ngoài ra, tỉnh cho phép chuyển tiếp thực hiện đối với 69 dự án với diện tích 5.494ha thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất. Nguyên nhân là các dự án này đến thời điểm hiện nay đã được Trung tâm phát triển quỹ đất cấp huyện kiểm kê hiện trạng, thông báo thu hồi đất, đã được bố trí kinh phí thực hiện.

Đáng chú ý, về các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ thực hiện trong năm 2021, UBND tỉnh thống nhất danh mục gồm 6 dự án có diện tích chuyển mục đích sử dụng đất lúa là 11,32ha và 4 dự án chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ với diện tích 16,68 ha (trong đó bổ sung nhà máy điện gió Thái Hòa của Công ty CP Năng lượng Pacific Bình Thuận).

Về danh mục dự án thuộc trường hợp Nhà nước thu hồi đất thực hiện trong năm 2021, tỉnh thống nhất danh mục gồm 16 dự án với diện tích thu hồi đất là 377,98 ha.