Đến năm 2020 vốn điều lệ của Viettel là 300 nghìn tỷ đồng

Minh An - 15:09, 12/01/2018

TheLEADERNăm 2017, tập đoàn Viettel ước đạt doanh thu 249.300 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 43.936 tỷ đồng, vốn điều lệ được xác định trong bản điều lệ mới công bố là 121.520 tỷ đồng

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân Đội vừa được Chính phủ phê duyệt và công bố. Theo đó, Viettel là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.

Tập đoàn có mục tiêu xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, gắn kết với công nghiệp quốc gia, tạo ra các sản phẩm, trang thiết bị, khí tài vật tư quốc phòng. Bảo đảm hạ tầng mạng lưới thông tin quân sự khi đất nước có tình huống và vu hồi, dự phòng tronng thời bình.

Về kinh doanh, Viettel tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy hoạch, kế hoạch và chính sách, đảm bảo có lãi, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước tại Viettel và vốn tập đoàn đầu tư tại các doanh nghiệp.

Đồng thời xây dựng và phát triển tập đoàn kinh tế, quốc phòng mạnh, hiện đại, có năng lực cạnh tranh ở trong và ngoài nước.

Đối với hoạt động kinh doanh bất động sản, Viettel chỉ kinh doanh đối với các dự án hiện có, không đầu tư các dự án mới và cho thuê văn phòng, cơ sở nhà đất đối với phần diện tích sản xuất kinh doanh mà Viettel chưa sử dụng hết.

Đến năm 2020 vốn điều lệ của Viettel là 300 nghìn tỷ đồng
Năm 2017 Viettel đạt lợi nhuận gần 2 tỷ USD. Ảnh: Viettel Telecom

Trong hoạt động quốc phòng an ninh, Viettel được giao nhiệm vụ nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, sản xuất..cung ứng các sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ổn định, thường xuyên bằng nguồn lực Nhà nước, hoặc của Viettel phù hợp với mục tiêu đầu tư.

Đồng thời tập đoàn có nghĩa vụ quản lý các nguồn lực được giao, chấp hành quyết định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về điều chuyển phần vốn hoặc tài sản phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh của Viettel để thực hiện nhiệ vụ này ở doanh nghiệp khác khi cần thiết.

Tập đoàn có nghĩa vụ chấp hành các quy định về hợp tác quốc tế và đại diện chủ sở hữu nhà nước khi thực hiện các hoạt động liên kết với nước ngoài để sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ quốc phòng, an ninh hoặc thực hiện nhiệm vụ này.

Theo quy định, lợi nhuận của Viettel sau khi bù đắp lỗ năm trước, trích lập các quỹ theo quy định và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, phần còn lại sẽ được nộp về ngân sách nhà nước.

Tập đoàn cũng chịu sự giám sát, kiểm tra của đại diện chủ sở hữu nhà nước, chấp hành các quyết định về thanh tra của cơ quan tài chính, cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Viettel có nghĩa vụ thực hiện chế độ báo cáo tài chính, công khai tài chính hàng năm và công bố thông tin của Viettel theo quy định của pháp luật.