Lương cơ sở chính thức tăng lên mức 1.390.000 đồng từ 1/7/2018

Tùng Anh - 10:13, 23/05/2018

TheLEADERTheo Nghị định 72/2018/NĐ-CP mới ban hành của Chính phủ, từ ngày 1/7/2018, mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng, thay cho mức cũ là 1.300.000 đồng/tháng.

Lương cơ sở chính thức tăng lên mức 1.390.000 đồng từ 1/7/2018
Mức lương cơ sở là 1.390.000 đồng/tháng kể từ 1/7/2018.

Mức lương cơ sở này dùng để làm căn cứ cho việc tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại điều 2 Nghị định 72/2018/NĐ-CP; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

Về nguồn kinh phí chi trả lương, nghị định nêu rõ các bộ, cơ quan ngang bộ và cơ quan thuộc Chính phủ trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước được giao, tiếp tục cải cách tiền lương, tiết kiệm chi, tinh giản biên chế, đẩy mạnh tự chủ về tài chính, phấn đấu tăng các nguồn thu theo quy định.

Các tỉnh, thành phố sử dụng nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên dự toán năm 2018 tăng thêm so với dự toán năm 2017; sử dụng 50% nguồn tăng thu ngân sách địa phương (không kể thu tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết) so với dự toán năm 2017 do Thủ tướng giao;

Sử dụng nguồn kinh phí cải cách tiền lương năm 2017 chưa sử dụng hết chuyển sang (nếu có); sử dụng nguồn còn dư (nếu có) sau khi đảm bảo nhu cầu điều chỉnh tiền lương đến mức lương cơ sở 1.300.000 đồng/tháng.

Người hưởng lương, phụ cấp trên gồm:

Cán bộ,công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 4 Luậtcán bộ, công chức năm 2008; 

Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008;

Viên chứctrong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010;

Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Sĩquan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốcphòng, lao động hợp đồng thuộc quân đội nhân dân Việt Nam;

Sĩquan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công anvà lao động hợp đồng thuộc công an nhân dân;

Ngườilàm việc trong tổ chức cơ yếu; và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.